За дарения

Банкова сметка

Титуляр на сметката: ФОНДАЦИЯ ФМИ ИНОВАЦИИ И ОБРАЗОВАНИЕ
Адрес: София 1164, бул. Джеймс Баучър 5
IBAN: BG73FINV91501017755695
При банка (наименование, клон): Първа инвестиционна банка АД
BIC / SWIFT: FINVBGSF

* Важно Моля, в основание за плащане да посочите точно и подробно основание за превода.


За допълнителна информация

Стефка Близнева
foundation {at} fmi.uni-sofia.bg
Тел.: 02 8161 589
        02 8628 177